กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เด็กอมมือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: