กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ได้น้ำได้เนื้อ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: