กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กลมเป็นลูกมะนาว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: