กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตกถังข้าวสาร

หมายความว่า: 
คำถัดไป: