กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตกน้ำไม่ว่าย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: