กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตกปากตกคำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: