กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตกล่องปล่องชิ้น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: