กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตกหลุมพราง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: