กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตกใต้เถรเทวทัต

หมายความว่า: 
คำถัดไป: