กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตดไม่ทันหายเหม็น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: