กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กลับหน้ามือเป็นหลังมือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: