กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตบหัวลูบหลัง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: