กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตลกบริโภค

หมายความว่า: 
คำถัดไป: