กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตัดเชือก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: