กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตัวตายตัวแทน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: