กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กลับเนื้อกลับตัว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: