กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตัวเป็นเกลียว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: