กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตัวใครตัวมัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: