กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตั้งศาลเตี้ย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: