กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตามยถากรรม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: