กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตาร้อน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: