กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตาลยอดด้วน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: