กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตาเป็นมัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: