กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตาเป็นสับปะรด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: