กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ติเรือทั้งโกลน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: