กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตีนถีบปากกัด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: