กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตีปลาหน้าไซ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: