กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตีหลายหน้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: