กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตีหัวหมา ด่าแม่เจ็ก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: