กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ต้นคดปลายตรง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: