กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ต้นร้าย ปลายดี

หมายความว่า: 
คำถัดไป: