กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ต้มยำ ทำแกง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: