กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เต่าใหญ่ไข่กลบ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: