กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ถีบหัวส่ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: