กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ถึงพริกถึงขิง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: