กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กวนน้ำให้ขุ่น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: