กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ถูกเส้น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: