กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ถ่มน้ำลายรดฟ้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: