กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เถรตรง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: