กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เถียงคำไม่ตกฟาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: