กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ทนายหน้าหอ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: