กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ทองแผ่นเดียวกัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: