กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ทั้งขึ้นทั้งล่อง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: