กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ทางออก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: