กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ทำได้อย่างเป็ด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: