กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ทิ้งทวน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: