กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ทีใครทีมัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: