กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ทุบหม้อข้าว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: