กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ท่าดีทีเหลว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: