กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ท้องยุ้งพุงกระสอบ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: